Vedtægter for Stege og Omegns lokalråd – Vordingborg Kommune

Stege, Lendemark, Tjørnemark, Koster, Neble, Ll.Bissinge, Bissinge, Tøvelde,
Svensmarke, Udby, Hegnede, Ulvshale, Nyord

§1 Lokalrådets navn

Stege og Omegns lokalråd.

§2 Lokalrådets område

Lokalrådet dækker Stege, Lendemarke, Koster, Tjørnemarke, Nøbølle, Bissinge, Ll. Bissinge, Tøvelde, Svensmarke, Udby, Hegnede,Ulvshale og Nyord.

§3 Lokalrådets formål

Lokalrådets formål er at varetage og være behjælpelig overfor borgere, som er bosat i lokalrådets område, vedrørende behov og ønsker om indflydelse på udviklingen af lokalområdet overfor kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune.
Lokalrådet skal samarbejde og være i løbende dialog med kommunalbestyrelsen og det politiske dialogudvalg, som er tilknyttet lokalrådet.

§4 Lokalrådets medlemmer

Alle borgere som er bosat indenfor lokalrådets område.

§5 Lokalrådets finansiering

Lokalrådets møder og aktiviteter finansieres af Vordingborg kommune gennem et årligt tilskud, som bestyrelsen forvalter og fremlægger regnskab for på den årlige generalforsamling.

§6 Lokalrådets bestyrelse

Lokalrådet vælger en bestyrelse bestående af et ulige antal medlemmer 3-7 og 2 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling, som skal afholdes i oktober måned. Generalforsamlingen er lokalrådets højeste myndighed.
Formanden vælges direkte, medens den øvrige bestyrelse konstituerer sig efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og kasserer.
Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år med valg af formand og halvdelen af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant i lige år og halvdelen af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant i ulige år.
Indkaldelse af generalforsamlingen skal annonceres i Ugebladet for Møn senest 14 dage før generalforsamlingen og forslag, som ønskes behandlet, skal være lokalrådsformanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde:
1 Valg af dirigent og sekretær
2 Formandens beretning
3 Kassererens fremlæggelse af regnskab
4 Indkomne forslag
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6 Eventuelt

§7 Lokalrådets møder

Lokalrådets bestyrelse skal sørge for at afholde 1 generalforsamling, åbne lokalrådsmøder efter behov, samt 1 dialogmøde om året.

Møderne annonceres i Ugebladet for Møn og på www.stegeogomegn.dk
Bestyrelsen afholder løbende arbejdsmøder efter behov.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. 10. 2015