Stege Nors rekreative potentiale.

Lokalrådet har tidligere formuleret et projekt vedr. en Stirute rundt om Noret. Ved behandling om økonomisk støtte til projektet gav kommunen afslag med baggrund i, at administrationen kunne hjælpe Lokalrådet med de opgaver, der var beskrevet i ansøgningen.

Samarbejdet er indledt og der har foreløbig været afholdt to møder, hvor også De Søndre Byers Beboerforening og Østmøn Lokalråd har deltaget.

Fra at være et projekt vedr. en sti rundt om Noret arbejdes der nu på udpegning og indretning af nogle steder langs Noret, hvor man kan komme til fra såvel land- som søsiden. F. eks. som lokal beboer, vandrer på Camønoen eller ved sejlads på Noret.

Pladserne tænkes udformet som rastepladser med f. eks. bord/bænkesæt, bålpladser, evt. enkelte shelters o lign.

I processen vil beboere og andre, der bliver berørt af projektet blive inddraget og hørt.

Om der i tilknytning til disse pladser kan skabes bedre muligheder for stiforbindelser så tæt som muligt i tilknytning til Noret vil løbende blive drøftet i arbejdsgruppen.

Referater af arbejdsgruppens møder vil løbende kunne ses på hjemmesiden.