Referat af SOL- stege og Omegns Lokalråds generalforsamling d. 22.10.2015

0

Hent pdf

REFERAT af SOL- stege og Omegns Lokalråds generalforsamling d. 22.10.2015 på Bryghuset Møn i Stege

Ca. 30 personer deltog.

Flg. Dagsorden behandledes:

  1. Valg af dirigent og referent
  1. Formandens beretning
  1. Kassererens fremlæggelse af regnskab
  1. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14.10.2015)
  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
  1. Eventuelt

Ad 1. Erik Strange blev valgt som dirigent og Tony I. Nielsen som referent.

Anette Nielsen og Lene Berthelsen valgtes som stemmetællere.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gav ordet til bestyrelsesformanden, Søren Kraneled (SK).

AD 2. SK takkede for fremmødet og satte antallet i forhold til den samlede medlemskare på måske 5.000 prs. Han glædede sig dog over, at antal mødedeltagere var fordoblet i forhold til året før. Han konstaterede, at det har taget tid at få SOL op at stå. Bestyrelsen har afholdt månedlige arbejdsmøder. Bl.a. har den været engageret i møder med FIBIA — dog uden noget flatterende resultat. Endvidere har været afholdt såkaldt DIALOGMØDE med de af byrådet hertil udpegede politikere. Dette var særdeles givtigt. Vi har også været involveret i projektet vedr. trafikregulering af StatOil krydset, toiletter på Store Torv og arbejder med en kort film til SOLs hjemmeside. SK fortalte også, at bestyrelsen ville organisere sig med “ministerier”, således at hvert bestyrelsesmedlem fik et bestemt område at tage vare på. Endvidere oplyste han, at SOL i 2016 ville holde flere offentlige møder. Til slut takkede han den siddende bestyrelse for et effektivt og godt samarbejde i det forløbnr år.

Dirigenten satte herefter beretningen til debat.

Leif S. Iversen : Savnede noget om omegnen i beretningen. Sagde tillige at hvis det stort anlagte vandprojekt på Sukkerfabriken blev realiseret ville det influere på alle vores planer.

Mogens Bengtson: fortalte om FIBIA, der havde lovet guld og grønne skove, nemlig gratis fibernet til bl.a. Ulvshale, De Søndre Byer og Udby, medens udenfor boende skulle betale 17. – 18.000 kr for fibernet. FIBIA vil suverænt bestemme. Alle bør betale det samme for samme ydelse! Men med dårlig internetforbindelse — ingen ungdom! De 5 lokalråd bør holde et fælles møde om problemet.

Søren Kraneled: Et lokalråd har ikke de nødvendige beføjelser. Det bør være en statslig opgave at foranledige etableret internetforbindelse. FIBIA er et privat foretagende, som man ikke kan fortænke i at spekulere i profit / økonomi.

Mogens Bengtson: Hvis de 5 lokalråd går sammen om at lægge pres på kommunen mhp. at forhandle med FIBIA, må der ske noget!

Finn Jensen: Vordigborg kommune har netop afholdt en bredbåndsmesse, hvor 3 muligheder for bredbånd blev drøftet:

l . NET 1.

  1. Lolland Falster Net
  1. Sattelitbasere system

I .og 2. vil være økonomisk overkommelige. 3. næppe endnu.

Søren Kraneled: Vi tager Mogens’ forslag om møde mellem 5 lokalråd til os.

Bendt Larsen: Vedr. StatOil krydset — er det pengene værd at regulere dette kryds, fordi 2 store lastvogne skal passere dette for at komme til Karen Wolff en gang i døgnet?

Søren Kraneled: Mener ikke SOL skal gå ind i sagen på nuværende tidspunkt.

Per (fra Nyord): Den i beretningen omtalte film — hvad drejer den sig om?

Søren Kraneled: Målgruppen er bosættere — det bliver en ganske lille og kort film af 2 1/2 minuts varighed.

Vi har allerede kontakt med et filmselskab, men mangler endnu sponsorer.

Erik Folmer: Hvem tager sig af aktiviteter for ungdommen?

Edel Bjerre: Hvordan får vi realiseret sidste del af cykelstien på Kostervej (fra De Hvide Sten til Stege)? Erik Buchert: Ved at lægge pres på politikerne!

Else Diurup: For fem år siden diskuteredes fraflytning fra Møn. Hvis vi vil have ungdom til Møn, bør der etableres gocartbane, skaterbane, musikhus o.s.v. Der skal være noget for de unge!

Michel Smed: Bestyrelse, grib disse forslag!

Jens Ravn var stærkt imod planerne om sti Noret rundt, idet det ville berøre hans ejendom over en strækning på 2200 m og en sti ville passere mellem hans bygninger.Den smukke natur bør ikke ødelægges. Han ville dog kunne acceptere enkeltstående events, hvis man på forhånd havde indhentet hans tilladelse — men altså ikke en permanent sti for offentligheden. I øvrigt var han lidt fortørnet over ikke tidligere at være blevet hørt i projektet.

Erik Buchert: Der er jo ikke tale om et færdigt projekt — kun foreløbige ideer, der i givet fald under alle omstændigheder vil blive drøftet og forhandlet med aktuelle lodsejere. Kirsten Overgård: Ideen faldt for 15 år siden, da lodsejerne vejrede money.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Ad 3. Kassereren gennemgik regnskabet, der var vist med overhead projektor. Ingen bemærkninger fremkom hertil.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af paragraf 7.

Michael Smed: Nuværende paragraf 7 er efter min mening OK!

Jens Ravn var enig heri.

Erik Buchert: Iflg. forslaget er der mulighed for at afholde flere typer møder.

Mogens Bengtson: I Landsbyforum, der bl.a. omfattede Møn, Lundby og Præstø, orienterede man hinanden, men det er jo uaktuelt nu.

Michael van Deurs: Sagde en passant, at vedtægtsnumre fra 1-9 normalt skrives med romertal.

Kirsten Overoård: Går ind for bestyrelsens forslag om ændring af paragraf 7 (VII). Ændringsforslaget blev godkendt.

Ad 5. Der var genvalg til Klaus K. Pedersen og Erik Kanstrup. Nyvalg til Camilla Bøgild og Leif S. Iversen blev valgt til suppleant.

Ad 6. : Louise Diurup: Brug jeres hjemmeside og opret adresser på de enkelte bestyrelsmedlemmer med en SOL e-mailadresse og anvend ikke de personlige e-mail adresser.

Gerd Angelica Kofoed: Hvem er ophavsmand til den nye skulptur under opførelse på torvet ved Hages Gaard?

Søren Kraneled: Kommunen!

Michael Smed: Projektet var med i sidste års budget. Borgmester Knud Larsen er iniativtager. Anskaffelsespris: 300.000 kr.

Dirigenten afsluttede sin opgave og gav ordet til formanden, der takkede forsamlingen og dirigenten for et godt og givtigt møde.

Mødet hævet kl. 21.30

Dirigent: Erik Strange