Lokal Udviklings Plan (LUP) for
Stege og Omegns Lokalråd (SOL)

Dette udkast til den lokale udviklingsplan for Stege og Omegn bygger på diskussioner i lokalrådet gennem hele 2015, sammenfattet i synops/’sammenklip’ af 2. sept. 2015 med rettelser og kommentarer på SOL’s møde den 17. sept. 2015.

INDHOLD
 1. Planens status og formål
 2. Om Stege og Omegn
 3. SWOT – lokalrådets vurdering af lokalområdets potentialer
 4. Vision
 5. Potentialer og indsatsområder / ’temaer’ for SOL’s arbejde
 6. Prioriteret Handlingsplan
 7. Organisation, dialog og samarbejde

PRIORITERET HANDLINGSPLAN FOR SOL, 2015-16

 1. Stirute Noret Rundt
  – med rastepladser, info o.a. faciliteter – for gående, cykli-ster, kanoer og kajakker
 2.  Sikre lokal turistinformation og –service
 3.  Storetorv – aktiviteter og liv
 4. Bedre bredbånds- og mobil-dækning i hele lokalom-rådet
 5. Borgernes lokalråd / organisationsplan for SOL)
 6. Strandpromenade Langelinje
  – fra lystbådehavnen til Ellens Cabaret-grunden, incl. ba-deanstalt
 7. Færdiggøre cykelsti Hvide Sten – Stege
 8. Middelalderbyen Stege
  – incl. Mølleporten-projekt, Middelalderhaven m.m.
 9. Forskønnelse af indfaldsveje til Stege (med beplant-ning mv.)
 10. Renovering og relancering af Silderuten
 11. Q8-grunden – hvad skal vi gøre ved den?
 12. Bedre offentlige toiletter
 13. Info til turister i by og på land / skilteprojekt
 14.  skal koordineres med Camøno- og Middelalderby-projekterne

– De resterende handlingsmuligheder og projektforslag overføres til ’Idékatalo-get’ og vil blive taget op til vurdering igen senere.